Cercar en aquest blog

Estatuts de l'APIMA

 ESTATUTS
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES del
CEIP CA’N BRIL de Sencelles.

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, ÀMBIT I DOMI­CILI

ART. 1.- DENOMINACIÓ

            L’entitat regulada pels presents Estatuts es denomina ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES del CEIP CA’N BRIL de Sencelles i es regirà per l'article 22.1 de la Constitució Espanyola de 6 de desembre de 1978, per l'article 5.5 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació (LODE), per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, pel Decret 188/2003 de 28 de novembre que regula les associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions, i per la resta de disposicions legals vigents.

ART. 2.- PERSONALITAT

            L’associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar.

ART. 3.- ÀMBIT TERRITORIAL

            La Associació estendrà la seva actuació a tot l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca.

ART. 4.- DOMICILI

            El domicili de l’associació es fixa al carrer Ramon Llull núm s/n, de Sencelles C.P. 07140. Si hi ha causa justificada, aquest domicili podrà ser canviat per acord de l’assemblea extraordinària, i serà comunicat als associats i als organismes oficials pertinents.

ART. 5.- DURADA

            Aquesta associació es constitueix per temps indefinit i només es podrà dis­soldre per causes legals o estatutàries.

ART. 6.- FINALITATS

            L’associació tendrà per finalitats:
a) Assistir als pares i mares d'alumnes o els tutors/es en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills o  tutelats.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.
c) Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
d) Ajudar als pares, les mares o els tutors dels alumnes a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.
e) Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors dels alumnes en el consell escolar i d'altres òrgans col·legiats del centre.
f) Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
g) Ajudar a l'escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
h) Promoure la creació d'institucions, serveis i activitats complementàries del centre, perquè puguin encaminar-se les possibilitats dels alumnes segons la capacitat i aptitud de cadascú, d'acord amb una encertada orientació l i aprofitant al màxim les ajudes que els Organismes oficials i la resta de la societat puguin oferir.
i) Promoure la pràctica d'esports i les competicions esportives.
j) Promoure activitats extraescolars i d'extensió educativa, cursos, Escoles de Pares, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc., dels quals seran beneficiaris els associats i els seus fills.
k) Promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.
l) Promoure i fomentar les activitats relacionades amb el voluntariat
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre

CAPÍTOL II.- DELS ASSOCIATS

ART. 7.
- Podran ser-ne socis els pares, les mares i els tutors dels alumnes matriculats al centre.

ART. 8.
- Qui vulgui pertànyer a l'associació, sol·licitarà la seva admissió,  i acreditarà la condició indicada a l'article anterior.

ART. 9.
- La junta directiva examinarà les sol·licituds i,  en el termini de 10 dies prendrà una resolució. No es podrà denegar si els sol·licitants  reuneixen les condicions  exigides a l'article anterior.
L'acord pres per la junta directiva es comunicarà per escrit als interessats i s’hi adjuntarà  l'oportuna credencial. En cas de denegació, s'acompanyarà un escrit on se’n recullin els motius. Contra aquesta denegació, es podrà recórrer davant l'assemblea general

ART. 10.- BAIXES

Es causarà baixa de l'associació per algun dels motius següents:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit.
b) No satisfer les quotes establertes
c) Pèrdua de la condició de pare, mare o tutor d'alumne o de la pàtria potestat
d) Quan l'associat intenti de qualque manera utilitzar l'associació o la seva condició de soci per finalitats que no siguin les indicades en l'article 6
Les baixes motivades per allò  establert als apartats b) i d) es produiran per acord de la Junta Directiva després d'haver escoltat el soci afectat. El soci que consideri injusta la seva separació podrà recórrer davant l'assemblea general  la qual haurà de confirmar o revocar l'acord.

ART. 11.-  DRETS

Els drets de les persones associades són:
a) tenir veu i vot en les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en els seus debats.
b) Elegir i ésser elegible membre de la Junta Directiva.
c) Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte a l'associació i les seves activitats.
d) Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l'associació i participar en els actes que s'organitzin.
e) Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària amb tot allò relacionat amb el millor compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l'associació, dintre dels canals establerts pels organismes competents.
 f) Rebre informació de les activitats de l’associació
g) Fer ús dels serveis i/o activitats que l’associació organitzi o tengui a seva disposició
h) Posseir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.

ART. 12- DEURES

Són deures de les  persones associades:
a) Complir els acords adoptats per l'assemblea mitjançant els òrgans de govern.
b) Col·laborar per al major prestigi de l'associació i el millor compliment de les seves finalitats.
c) Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per l'as­sem­blea gene­ral.
d) Abonar les quantitats que l'assemblea general acordi com a conseqüència dels serveis que els alumnes rebin de l'associació.
e) Assistir a les assemblees generals
 f) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació


CAPÍTOL III.- DELS ÒRGANS DE GO­VERN

ART. 13.- ÒRGANS DE GOVERN

            La Associació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació mitjançant els òrgans següents:
a) Assemblea general
b) Junta directiva

ART. 14.- CARÀCTER I COMPOSICIÓ DE L'A­SSEMBLEA GENERAL
L’assemblea general és l'òrgan su­prem de l'Associació i estarà constituïda per la totalitat dels seus membres. La convocatòria es comunicarà a tots els membres de l’associació   amb una antelació mínima de set dies.
Es reunirà una vegada a l'any amb caràcter ordinari, i extraordinari tantes vegades com ho acordi la junta directiva per majoria, o bé per sol·licitud d’un nombre de membres que representi com a mínim un deu per cent de la totalitat, mitjançant escrit dirigit a la presidència, degudament autoritzat amb les signatures necessàries, i en el qual s'exposi de manera raonada el motiu de la convocatòria.
En aquest últim cas, es convocarà assemblea dins un període no superior als 20 dies.
S’haurà de convocar una assemblea general  obligatòriament al primer semestre de l’any per aprovar els comptes de l’associació
La presidència i la secretaria de l'assemblea general recauran en els socis que  ocupin aquests càrrecs a la junta directiva.

ART. 15.- CLASSES D'ASSEMBLEES GE­NE­RALS I CONVOCATÒ­RIA
Les assemblees generals poden ser ordi­nàries i extraordinàries.

Funcions de l'assemblea general ordinària;
a) Examinar i, si escau, apro­var la memòria de gestió que anual­ment ha de presentar la junta directiva, que contindrà una exposició de totes les gestions i activitats realitzades per l'associació.
b) Aprovar l'estat de comptes del darrer exercici i els pressupostos d'ingre­ssos i despeses del següent, com també les quotes ordi­nàries i extraordinàries, que si escau, proposi la junta directiva.
c) Adoptar les resolucions que per la seva importància, hi siguin presentades per la junta directiva.

Funcions de l'Assemblea General Extraordinària:
.a) Elegir i destituir els com­ponents de la junta directiva.
Quan es tracti de vacants produïdes  abans de finalitzar el període de mandat de la junta, les persones elegides ho seran fins a completar el termini que manqui per al pròxim mandat.
b) Adoptar aquelles resolucions que hagin motivat la realització de l'assemblea extraordinària.
c) Aprovar les modificacions dels estatuts i els reglaments de règim interior.


ART. 16.- CONSTITUCIÓ I RÈGIMS D'A­CORDS DE L'ASSEM­BLEA GENERAL
1) L’assemblea general quedarà vàlida­ment constituïda en primera con­vocatòria quan concor­rin  la meitat més un dels mem­bres i, en sego­na con­vocatòria, mitja hora més tard, sigui quin sigui el nom­bre de membres assis­tents.
2) Els acords relatius a elecció i des­titució de membres de la junta directiva, modificació d'esta­tuts, dissolució de l'associació i adqui­sició o alien­ació de mo­bles o immobles no prevists en el pressupost anual, hauran de ser adoptats en assemblea general extraordinària, i s’exigirà per a la validesa el vot favor­able d’almenys, dos terços de les persones  presents.
Tots els altres assumptes podran ser acordats per majoria simple de vots.
3)L'assemblea general serà convocada per la junta directiva, i en seu nom, pel president mitjançant avís dirigit a tots els associats. Entre la convocatòria i el dia de realització de l'assemblea hauran de transcórrer un mínim de set dies.
4)De totes les reunions de l'assemblea gene­ral s'estendrà acta  i s’hi farà constar el nom­bre d'assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats amb indicació dels vots a favor i en contra, les absten­cions, els vots en blanc i  els nuls.
5)L'acta serà redactada i subscrita per la persona responsable de la secretaria; la persona que hi exerceixi la presidència la signarà i s’aprovarà  a la  següent assem­blea general.
6)Les certificacions de les actes,  com també els testimoniatges dels acords  contin­guts s'expe­diran, quan calgui, de la mateixa manera.

ART. 17.- JUNTA DIRECTIVA
Estarà composta per President/a, Vice-president/a, Secretari/ària, Tresorer/a
El nombre de vocals serà  un mínim de 2  i el màxim que determini l’assemblea

ART. 18.- ELECCIÓ DE LA JUNTA DI­REC­TI­VA, PERÍODE DE MANDAT I
     SUB­STIT­UCI­ONS
Els membres que hagin de formar part ­de la Junta Direc­tiva, seran elegits/des d'entre els que hagin pre­sentat la seva candidatura, mit­jançant vota­ció emesa pels membres de dret de l'Asse­mblea General cor­respo­nent.
Tots els càrrecs seran gratuïts.
El període de mandat dels mem­bres electes serà de quatre anys a partir de la data en que foren designats, amb pos­sibilitat de reelec­ció.
Les vacants que es produeixin durant dit període en el si de la Junta Directiva, seran cober­tes, pel seu ordre, per les següents can­didatures que no foren elegides per no ser suficient el nom­bre de vots obtinguts.
En el supòsit d'absència de substi­tuts, les vacants seran cober­tes a proposta de la Junta Directiva i ratificades a la im­mediata Assem­blea General que es cel­ebri.

ART.19.

L’octau dia hàbil a comptar del següent en que hagi tingut lloc l'elecció, els membres de la Junta Directiva es reuniran amb caràcter constitutiu.
Interinament actuarà com a President/a la persona de més edat i com a Secretari/ària  la de menys edat.
De entre les persones elegides com a membres de la Junta Directiva es designaran, mitjançant votació, les que hagin de ocupar els càrrecs, els que no ostentin càrrec específic tindran la consideració de vocals.

 ART. 20.- COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DI­RECTIVA
Pertoca a la Junta Directiva:
a) Convocar i fixar l'ordre del dia i la data de les Assemblees Generals.
b) Executar els acords adoptats per Assem­blea General.
c) Regular el règim econòmic de l'Associació, així com la seva organització administrativa, i redactar els pressupost i balanços.
d) Designar les Comissions de Treball que es considerin oportunes, i coordinar la feina de les mateixes. Sempre que sigui possible seran presidides per un membre de la Junta Directiva.
e) Interpretar els estatuts i reglaments de règim interior de l'associació i vetllar pel seu compliment.
f)  Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts
g) Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l'Associació de la forma establerta als presents Estatuts.
h) Prendre decisions i exercir les funcions que no estiguin expres­sament reser­vades a l'Assemblea General.ART. 21.- FUNCIONAMENT DE LA JUN­TA DIREC­TIVA
1)La Junta Directiva es reunirà or­dinària­ment una vegada al mes i, extraor­dinàriament, sempre que ho determini el/la seu/seva Presi­dent/a, a instància pròpia o a petició de la tercera part dels/de les components. L'as­sistèn­cia a les reunions de la Junta Directiva serà obliga­tòria pels mem­bres de la mateixa. En cas d'im­possibilitat d'acu­dir, hauran d'exc­usar la seva inassistència mitjan­çant comunica­ció al/a la Presi­dent/a.
2)L'absència injustificada a tres reun­ions consecutives o a cinc no consecutives durant el seu mandat donarà lloc a la baixa com a mem­bre de la Junta.
3)La convocatòria de les reunions que in­clourà, en tot cas, el correspo­nent ordre del dia, es farà pel/per la President/a de la Junta o persona en qui es delegui, amb una antelació mínima de set dies en cas d'ordinàries i de dos dies en les extraordinàries o en el termini que s'estimi suficient perquè aquella arribi a conei­xem­ent dels/de les interes­sats/des quan con­corri causa justifica­da.
4)L'elaboració de l'ordre del dia de les sessions correspon al/a la Presi­dent/a, a la vista del programa confeccionat pel/­per la Secretari­/ària i les peticions que al respecte hagin formulat els/les propis/prò­pies membres de la Junta Directi­va amb una antelació míni­ma de set dies.
5)Especialment i prèvia autorització del/de la President/a, podran assistir a les reunions de la Junta Directiva persones no pertanyents a la matei­xa, amb veu, però sense vot.
6)La junta directiva quedarà vàlidament constituïda si hi ha un quòrum de la meitat més un dels membres. L’assistència del president/a o persona que el substitueixi serà necessària sempre.
7)Els acords de la junta directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió, es llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè se aprovi o rectifiqui si és procedent

ART. 22.- FUNCIONS DE LA PRESI­DÈN­CIA
Són funcions del/de la President/a:
a) Ostentar la representació de l'Associació, davant tot tipus d'autoritats, tribunals, Organismes Públics o Privats, o davant la Direcció del Centre.
b) Convocar i presidir les reunions de l'Assemble­a i de la Junta Directiva.
c) Ordenar pagaments amb càrrec als fons de l= Associació.
d) Visar les actes de les reunions de l'Assem­blea General i de la Junta Dire­ctiva.
e) Subscriure contractes, atorgar po­ders de repre­sentació en favor de ter­ceres perso­nes, exerci­tar accions i oposar excepcions en proc­edi­ments judi­cials, acceptar dona­tius, legats i herències i realit­zar qualse­vol altres actes similars en interès de l'associació.
f) Vetllar per l'execució dels acords adop­tats en Assemblea Gene­ral i en Junta Directiva.
g) Complir i fer complir degudament els presents Estatuts.
h) Proposar a la Junta Directiva la contrac­tació i cessament de perso­nal laboral al servei de l'Associació.
i)Qualsevol altra d’interès per a l'apli­cació d’aquests Estatuts.

ART. 23.- SUPLÈNCIA TEMPORAL DEL/DE LA PRESIDENT/A
En els casos d'absència i/o malaltia del/de la President/a, el/la substi­tuirà en les seves funci­ons el/la Vice-president/a. En defecte d'ambdós, el/la membre que la Junta Directiva designi. Dita su­plència no podrà perllongar-se per temps superior a dos me­sos.

ART. 24.- CESSAMENT DEL/DE LA PRE­SI­DE­NT/A
El/La President/a cessarà en les seves fun­cions al termini del seu mandat o al pro­duir-se alguna de les causes següe­nts:
a) Absència o malaltia durant més de dos mesos continuats.
b) Pèrdua de la condició de mem­bre de l'Associa­ció de Pares i Mares d'A­lum­nes.
c) Renuncia motivada, acceptada per majo­ria simple dels/de les pre­sents en votació de Junta Directiva.
d) Destitució acordada pels dos terços dels/de les components de la Junta Directi­va.
e) Moció de censura aprovada pels dos terços, en votació secreta, en As­semblea Extra­ordinà­ria.
La designació de nou/nova Presid­ent/a es durà a terme en la forma prevista a l'art. 19. El seu mandat es perllongarà pel temps que resti per com­pletar el per­íode de quatre anys a que es refereix l'art. 18.

ART. 25.- FUNCIONS DEL/DE LA VICEPRESIDÈNT/A
            El/la vicepresident/a  substituirà al president/a en cas d’absència ,malaltia i/o cessament d’aquest fins a procedir a la designació d’un nou/nova president/a

ART. 26.- FUNCIONS DE LA SECRE­TARIA
Són funcions del/de la Secretari/­ària:
a) Custodiar els llibres, documents i segells de l'Associació, llevat dels de comptabilitat.
b) Redactar les actes de les reun­ions de l'Assem­blea General i de la Junta Directi­va, fir­mant-les juntament amb el/la Presi­dent/a.
c) Expedir certificacions i testimonis parti­culars relatius a les actes, amb el vist i plau del/de la Presi­dent/a.
d) Dur el llibre de registre de socis de l'Associació.
e) Preparar, redactar i publicar, si cal, la Memòria Anual i el Projecte d’Activitats
f) Portar la correspondència de l'Associació.
g) Tenir a la seva cura qualsevol altra documenta­ció d'interès per a la bona marxa de l'Associació.
h) Qualsevol altra funció no específica encarregada per l'Assemblea, la Junta Directiva o el/la President/a.

ART. 27.- FUNCIONS DE LA TRESO­RERIA
Pertoca al/a la Tresorer/a:
a) Recaptar i custodiar els fons de l'Associació.
            b) Autoritzar amb la seva firma, junta­ment amb la del/de la President/a o persona delegada, els paga­                 ments que es determinin.
c) Dur els llibres i emetre informes sobre els assumptes econò­mics i finan­cers de l’Associació.
d) Preparar els comptes de la li­quidació dels pressupostos i els balanços de situació.
e) Dirigir, en el seu cas, la Comis­sió d'Assumptes Econòmics.
f) Elaborar juntament amb el/la Presi­dent/a el projecte de pressu­post anual de l'Associació.
g) Tenir els comptes a disposició dels censors que podran ser elegits anualment per l'Assemblea General a efectes de la seva intervenció.

 

Art.28.- VOCALIES

Desenvolupar el treball que s'els encomani en l'Associació.
Coordinar la feina de les comissions


CAPÍTOL IV.- DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINAN­CER

ART. 29.- RECURSOS

L’associació no té patrimoni fun­dacio­nal.
Els seus recur­sos econò­mics pro­vindran de les següents fonts:
a) Les quotes, en la quantia que determi­ni l'As­semblea General.
b) Els productes dels béns de la seva propietat, així com les subvenci­ons, legats i donacions que legal­ment se li concedei­xin.
c) Els interessos bancaris i els ingressos que puguin obtenir-se de la realit­zació d'activitats i pres­tació de serveis
d) L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancar el 31 de desembre
           
CAPÍTOL V.- MODIFICACIÓ DELS ES­TA­TUTS

ART. 30.-

Els presents Estatuts podran ser modifi­cats en virtut d'acord de l'Assemblea General Extraordinària. Per a la validesa de dit acord serà neces­sari el vot favo­ra­ble dels 2/3 dels vots presents.


CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ

ART. 31.-

La duració de l'Associació s'estableix per temps indefinit i només es podrà dissoldre en els casos següents.
a) Per resolució de l'Autoritat Judicial Competent.
b) Per cessament de l'activitat en matèria d'ensenyament de l'escola.
C) Per acord de l'Assemblea General Extraordinària constituïda a l'efecte.
Aquesta no podrà acordar la dissolució si existeix un mínim del 15% dels associats disposats a continuar la vida de l'Associació

ART.32.-

En cas de dissolució actuarà com a comissió liquidadora la darrera Junta Directiva en exercici o els socis que designi l'Assemblea a l'efecte.
Es procedirà a l'alienació dels bens de l'Associació, amb el seu producte es pagaran els deutes i amb el sobrant, si existeix, serà donat a una entitat dedicada a  fins educatius, amb un esperit similar al d'aquesta Associació que determini l’Assemblea.

Aquests Estatuts foren aprovats per unanimitat,  el 21 de novembre de 2016.


JOSÉ GRAN PALAZÓN
44767514S
(firma)CRISTINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
47631305F
(firma)
CARLA D’ANGELIS GARCIA-SOLCA
49613995M
(firma)
OSCAR GAMERO PEREZ
43076222M
(firma)


TERESA HORRACH ARMO
43185030T
(firma)
Mª DE LOS ANGELES GONZALEZ MORAL
43118447W
(firma)
Mª DE LOS ANGELES PALMER LLABRES
43073412R
(firma)


ANTONIA SANCHEZ FITOR
43078942B
(firma)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada